Zaawansowane biokompozyty dla Gospodarki jutra BIO-GNET


Główny przedmiot badań w projekcie dotyczy zastosowania mikroorganizmów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza w projektowaniu i wytwarzaniu nowych, mieszanych nanokompozytowych, porowatych materiałów (typu metal-białko).

Nadrzędnym celem niniejszego projektu będzie biosynteza i charakterystyka właściwości nowych materiałów na bazie nanocząstek tlenku cynku i srebra oraz biokrzemionki domieszkowanej jonami metali przejściowych.

W kolejnym etapie badań będą zastosowane także metody pozwalające na ich fizykochemiczną charakterystykę a w konsekwencji wykorzystanie ich aplikacyjne w przemyśle wyrobów medycznych, kosmetycznym, chemii gospodarczej oraz w przemyśle spożywczym. Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na zrozumienie mechanizmów i procesów biologicznej syntezy materii nieorganicznej przez wybrane mikroorganizmy oraz dalszego rozwoju nowych sposobów biosyntezy nanokompozytowych materiałów w przyjaznych dla środowiska warunkach.

Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, konkurs TEAM-NET.
Kierownik Projektu:

prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN
(01.10.2019-30.11.2022)

dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK (od 24.03.2023)

Termin realizacji Projektu: 2019-2023.

Dofinansowanie projektu z UE:
20 898 652,46 zł

UMK w Toruniu
Jurija Gagarina 7, 87-100 Toruń